Glossary

 • annotatieverrijking van tekst met extra informatie
 • annotatiesextra informatie waarmee  tekst is verrijkt
 • annoterenverrijken van tekst met extra informatie
 • antroponymischmet betrekking tot persoonsnamen
 • applicatiecomputerprogramma voor eindgebruikers
 • applicatiescomputerprogramma’s voor eindgebruikers
 • artestekstengenre van praktische en informatieve Middelnederlandse teksten, waarin kennisoverdracht centraal staat
 • attestatiebewijs (in een tekst of een spraakbestand) voor het bestaan van een woord
 • attestatiemateriaalbron die gebruikt wordt om bewijzen te vinden voor het bestaan van een woord
 • bronmateriaalteksten die als basis dienen voor het maken van woordenboeken, corpora en lexica
 • bronnenmateriaalteksten die als basis dienen voor het maken van woordenboeken, corpora en lexica
 • complementatiepatronenvaste sets syntactische combinatiemogelijkheden bij een woord
 • complementatiepatroonvaste set syntactische combinatiemogelijkheden bij een woord
 • computationeelmet behulp van een computer (gemaakt)
 • computationelemet behulp van een computer (gemaakte)
 • corporagrote verzamelingen geschreven of gesproken teksten, gemaakt om een taal te bestuderen en te beschrijven
 • corpusgrote verzameling geschreven of gesproken teksten, gemaakt om een taal te bestuderen en te beschrijven
 • corpusapplicatiecomputerprogramma waarmee in tekstverzamelingen of in één specifieke tekstverzameling  kan worden gezocht
 • diachronegericht op of m.b.t. de historische ontwikkeling; niet beperkt tot één periode
 • diachroongericht op of m.b.t. de historische ontwikkeling; niet beperkt tot één periode
 • entrytrefwoord; ingang in een woordenboek of lexicon
 • entrylijstlijst trefwoorden; lijst ingangen in een woordenboek of lexicon
 • entry’strefwoorden; ingangen in een woordenboek of lexicon
 • equivalent(woord) met een gelijke betekenis
 • equivalentenwoorden met een gelijke betekenis
 • etymologie

  de herkomst van een woord of, meer in het algemeen, de studie van de herkomst van woorden

 • etymologisch

  met betrekking tot de herkomst van een woord of van woorden

 • etymologische

  met betrekking tot de herkomst van een woord of van woorden

 • geannoteerdverrijkt met extra informatie
 • geannoteerdeverrijkt met extra informatie
 • getranscribeerdovergebracht van een handgeschreven of gedrukte tekst, een tekstafbeelding of een geluidsfragment naar een digitaal (tekst)bestand, bijv. door overtypen
 • getranscribeerdeovergebracht van een handgeschreven of gedrukte tekst, een tekstafbeelding of een geluidsfragment naar een digitaal (tekst)bestand, bijv. door overtypen
 • glosverklarende aantekening of vertaling van een woord tussen de regels of in de marge (van een middeleeuws handschrift)
 • glosseverklarende aantekening of vertaling van een woord tussen de regels of in de marge (van een middeleeuws handschrift)
 • glossenverklarende aantekeningen of woordvertalingen tussen de regels of in de marge (van een middeleeuws handschrift)
 • hiërarchischop basis van verschillende rangen (geordend)
 • hiërarchischeop basis van verschillende rangen (geordende)
 • hoofdtrefwoordhoofdvorm van een woord; trefwoord waaronder je de betekenis, vertaling of spelling van een woord in bijv. een woordenboek kunt opzoeken
 • hoofdtrefwoordenhoofdvormen van woorden; trefwoorden waaronder je de betekenis, vertaling of spelling van woorden in bijv. een woordenboek kunt opzoeken
 • infrastructuurgeheel van voorzieningen, bijv. een speciaal ingerichte webomgeving waardoor het mogelijk is gezamenlijk aan een project te werken
 • lemmahoofdvorm van een woord; trefwoord waaronder je de betekenis, vertaling of spelling van een woord in bijv. een woordenboek kunt opzoeken
 • lemma’shoofdvormen van woorden; trefwoorden waaronder je de betekenis, vertaling of spelling van woorden in bijv. een woordenboek kunt opzoeken
 • lemmatahoofdvormen van woorden; trefwoorden waaronder je de betekenis, vertaling of spelling van woorden in bijv. een woordenboek kunt opzoeken
 • lexicagestructureerde datasets met lemma's (hoofdvormen van woorden) en allerlei taalkundige informatie over die woorden, bijv. woordsoort, mogelijke woordvormen en uitspraak
 • lexicografie

  beschrijving van de woordenschat door het maken van o.a. woordenboeken

 • lexicologie

  wetenschap die de woordenschat bestudeert

 • lexicongestructureerde dataset met lemma's (hoofdvormen van woorden) en allerlei taalkundige informatie over die woorden, bijv. woordsoort, mogelijke woordvormen en uitspraak
 • lexiconsgestructureerde datasets met lemma's (hoofdvormen van woorden) en allerlei taalkundige informatie over die woorden, bijv. woordsoort, mogelijke woordvormen en uitspraak
 • manueel geverifieerdhandmatig gecontroleerd
 • manueel geverifieerdehandmatig gecontroleerde
 • metadataextra gegevens die bij (taalkundige) data worden vermeld; 'data over data', bijv. datering, auteursnaam, locatie
 • morfeemkleinste woordeenheid met een zelfstandige betekenis of betekenisbepalende functie
 • morfemenkleinste woordeenheden met een zelfstandige betekenis of betekenisbepalende functie
 • morfologieleer van de woordvorming en woordstructuur; bestudering van de vormen, verbuigingen, vervoegingen en afleidingen van woorden
 • morfologischm.b.t. de woordvorming en woordstructuur  
 • morfologischem.b.t. de woordvorming en woordstructuur 
 • morfosyntactischm.b.t. woorddelen en hun functie in zinsverband
 • morfosyntactischem.b.t. woorddelen en hun functie in zinsverband
 • morfosyntaxisleer van de woorddelen m.b.t. hun functie in zinsverband
 • n-gramreeks opeenvolgende woorden in een lopende tekst, waarbij n voor het aantal woorden staat
 • n-grammenreeksen opeenvolgende woorden in een lopende tekst, waarbij n voor het aantal woorden staat
 • n-gramsreeksen opeenvolgende woorden in een lopende tekst, waarbij n voor het aantal woorden staat
 • named entitiesbegrippen die worden aangeduid met een eigennaam en die bijv. een persoon, plaats of organisatie vertegenwoordigen
 • named entity recognitionautomatische herkenning van eigennamen
 • named entity recognizercomputerprogramma voor automatische herkenning van eigennamen
 • OCROptical Character Recogniton of optische tekenherkenning; methode om een afbeelding van tekst om te zetten in digitale, bewerkbare tekst
 • OCR-postcorrectiecorrectie, vaak m.b.v. een slimme tool, van tekst die automatisch is gegenereerd met optische tekenherkenning 
 • onomasiologischem.b.t. de verschillende woorden die er voor één begrip (concept) bestaan
 • paradigmagrammaticaal geheel van de vervoegde of verbogen vormen van een bepaald woord
 • paradigma’sgrammaticale gehelen van de vervoegde of verbogen vormen van woorden
 • paradigmatagrammaticale gehelen van de vervoegde of verbogen vormen van woorden
 • parsercomputerprogramma dat de syntactische structuur van zinnen of de morfologische structuur van woorden ontleedt  
 • parserensyntactisch ontleden
 • parserscomputerprogramma's die de syntactische structuur van zinnen of morfologische structuur van woorden ontleden
 • part of speechwoordsoort
 • PoSpart of speech; woordsoort
 • PoS-tagdigitaal label dat van een woordvorm de woordsoort aangeeft
 • PoS-tagginghet aanbrengen van digitale labels die per woordvorm de woordsoort aangeven
 • PoS-tagsdigitale labels die van woordvormen de woordsoort aangeven
 • semantiekbetekenisleer; wetenschap die zich bezighoudt met de betekenis van woorden
 • semantischm.b.t. de betekenis(leer)
 • semantischem.b.t. de betekenis(leer)
 • semasiologischem.b.t. de verschillende betekenissen die één woord kan hebben 
 • synchronegelijktijdige; gericht op hetzelfde tijdvak, zonder te kijken naar de historische ontwikkeling 
 • synchroongelijktijdig; gericht op hetzelfde tijdvak, zonder te kijken naar de historische ontwikkeling 
 • synoniem(woord) met dezelfde betekenis
 • synoniemdefinitiesdefinities die bestaan uit een of meer woorden met dezelfde betekenis, i.p.v. een omschrijving; bijv. rijwiel = 'fiets'
 • synoniememet dezelfde betekenis
 • synoniemenwoorden met dezelfde betekenis
 • synoniemrelatiesverbanden tussen woorden op grond van gelijke betekenis
 • syntactischm.b.t. de opbouw en structuur van zinsdelen en zinnen
 • syntactischem.b.t. de opbouw en structuur van zinsdelen en zinnen
 • syntaxis(bestudering van de) opbouw en structuur van zinsdelen en zinnen; zinsleer
 • taalkundig verrijktvoorzien van taalkundige informatie, zoals woordsoort en lemma, d.m.v. codes of tags
 • taalkundig verrijktevoorzien van taalkundige informatie, zoals woordsoort en lemma, d.m.v. codes of tags
 • taalkundige verrijkinghet toevoegen van taalkundige informatie aan (woorden in) een tekst, bijv. informatie over de woordsoort, meestal d.m.v. bepaalde codes of tags
 • taalmaterialenbronnen, data en tools voor taalkundig onderzoek en taal- en spraaktechnologie, zoals tekstverzamelingen, woordenlijsten, wetenschappelijke woordenboeken, spraakcorpora en taal- en spraaktechnologische software
 • tagdigitaal label met taalkundige informatie
 • taggenvoorzien van digitale labels met taalkundige informatie (bijv. woordsoort of lemma)
 • tagginghet voorzien van teksten met digitale labels met taalkundige informatie (bijv. woordsoort of lemma)
 • terminologiestudie naar (het gebruik van) vakspecialistische woorden of woordgroepen
 • tokenin een tekst aangetroffen combinatie van karakters die een eenheid vormen
 • tokensin een tekst aangetroffen combinaties van karakters die een eenheid vormen
 • toolcomputerprogramma dat gebruikt wordt om digitale bestanden te bewerken of te analyseren
 • toolscomputerprogramma’s die gebruikt worden om digitale bestanden te bewerken of te analyseren
 • toponymisch m.b.t. plaatsnamen en andere eigennamen van geografische eenheden
 • transcribereneen handgeschreven of gedrukte tekst, een tekstafbeelding of een geluidsfragment naar een digitaal (tekst)bestand overbrengen, bijv. door overtypen
 • transcriptiehet overbrengen van een handgeschreven of gedrukte tekst, een tekstafbeelding of een geluidsfragment naar een digitaal (tekst)bestand, bijv. door overtypen
 • trefwoordingang (hoofdwoord) in een woordenboek
 • trefwoordeningangen (hoofdwoorden) in een woordenboek
 • valentie-informatiegeheel van verbindingsmogelijkheden van een bepaald woord om met dat woord afleidingen en samenstellingen te vormen en om met andere woorden woordgroepen en zinnen te vormen
 • verrijkenvan extra (taalkundige) informatie voorzien
 • verrijkinghet digitaal voorzien van extra (taalkundige) informatie 
 • verrijktvan extra (taalkundige) informatie voorzien
 • volksetymologieverandering van een onbegrepen woord onder invloed van vermeende etymologische verwantschap met een bekend woord
 • volksetymologische

  door volksetymologie (verandering van een onbegrepen woord onder invloed van vermeende etymologische verwantschap met een bekend woord) tot stand gekomen

 • woordenboekapplicatieonline versie van een woordenboek
 • woordenboekapplicatiesonline versies van woordenboeken
 • woordindicesregisters waarin aangetroffen woorden worden opgetekend
 • woordsoortsoort of categorie waartoe een woord behoort, bijv. zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord of werkwoord